ЯКА СЕНСОРНА СИСТЕМА У ВАС Є ПРОВІДНОЮ?

Цей тест спрямований на виявлення провідних сенсорних систем, за допо­могою яких людина сприймає навко­лишнє середовище. За допомогою тесту можна добирати найбільш адекватні методи викладання навчального матеріалу та диференціювати учнів на класи з поглибленим вивченням відповідних дисциплін. Для підліткового та юнацького віку.

У розвитку людини та формуванні соціальне зрілої особистості важливою є роль виховання та навчання дітей від народження. Успіх навчально-педагогічних заходів залежить від оптималь­ного вибору заходів, а також від розвитку сенсор­них систем. Сенсори, тобто органи чуттів - це нервові закінчен­ня, які передають у кору головного мозку інформацію про положення тіла у просторі, зовнішню та внутрішню температуру, тиск, запах тощо. Людина має такі сенсори, як вуха та очі, які відповідно пов'язані зі слуховим та зоровим аналізаторами. Беручи до уваги вищесказане, ми можемо зробити висновок, що сенсорна систе­ма - це система, яка допомагає людині відчувати все те, що відбувається навколо: у природі, у людях тощо. Це те, що вчить дивитися й бачити, слухати й чути, правильно реагувати на подраз­нення.

Цей тест спрямований на виявлення провідних, тобто найрозвиненіших, сенсорних систем, за допомогою яких людина сприймає навколишнє середовище: аудіальної, тобто слухової; візуальної, тобто зорової; кінестетичної, тобто системи, яка відображає зворотний зв'язок між відчуттями та аналізаторами в корі головного мозку; аудіально-дискретної системи, тобто системи, яка відповідає за смисловий аналіз зовнішнього середовища, логіку мислення. За допомогою тесту можна добирати найбільш адекватні методи викладання навчального матеріалу та диференціювати учнів на класи з поглибленим вивченням відповідних дисциплін.

1982 року БІАС-тест описали Льюїс (Lewis В.) та Пуцелик (Рисеlіk Р.) як один з методів вияв­лення репрезентативних сенсорних систем. За допомогою цього тесту людина може глибше пізнати себе та свої особливості.

Провідна сенсорна система

Опитувальник («БІАС-тест», переклад І.Марненко)

Інструкція: на цьому аркуші ви бачите п'ять незакінчених висловлювань. Під кожним з них надруковано чотири варіанти закінчення. Вам пропонують оцінити кожне з них за 4-х бальною системою залежно від того, наскільки воно подобається. Результати записати в таблицю. Найбільшим балом - «4» - позначити те закінчення, яке найбільше подобається, а най­меншим - «1» - те, яке зовсім не подобається. Бали від 4 до 1 треба проставляти в колонці під відповідною літерою та в кожному рядку відпо­відно до номера запитання.

Перший етап: дайте відповіді на запитання.

1. Коли я приймаю важливі рішення, я спираюсь на:

• свої емоції та почуття (К);

• те, як інші розв'язують схожі проблеми (А);

• те розв'язання проблеми, яке здається мені найкращим (В);

• досконале вивчення проблеми та фактів (Д).

2. Коли я обговорюю будь-що з іншими людьми, то помічаю, що на мене найбільше впливає:

• інтонація розмови, голос співрозмовника (А);

• ті картини, перспективи, які описує мій співрозмовник (В);

• логіка доказів співрозмовника (Д);

• те, чи щирий зі мною співрозмовник (К).

3. Мені набагато легше спілкуватися з людьми, якщо мені подобається в партнері:

• його манера одягатися (В);

• його емоційність, почуття, які я розділяю (К);

• аргументи, які він використовує для доказу своїх суджень і які теж використовую в розмові (Д);

• інтонація, темп розмови, тональність голоду (А).

4.З нижче переліченого мені найлегше:

• знайти ідеальну для мене гучність звучання магнітофона, телевізора (А);

• дібрати найпереконливіші аргументи щодо предмета, який мене зацікавив (Д);

• вибрати найзручніші меблі (К);

• дібрати комбінацію кольорів для одягу та інтер'єру (В).

5. Що найбільше впливає на мій настрій та самопочуття:

• я дуже чутливий до звуків, шуму, інтонації голосів людей (А);

• почуваюся впевнено, коли треба довести істинність певного положення, з'ясувати причину якоїсь події, побудувати ланцюжок логічних умовиводів (Д);

• я дуже чутливий до того, наскільки зручний мій одяг, чи комфортно мені в ньому (К);

• на мене дуже сильно впливає освітлення й загальний вигляд приміщення (В).

Другий етап: перенесіть відповіді на бланк.

___________ВІК _____________________ДАТА

В

К

А

Д

1

2

3

4

5

ВСЬОГО

Третій етап: порівняйте суму в кожному стовпчику, це дасть уявлення про відповідний ранжир названих сенсорних систем.

Умовні позначення:

В — візуальний тип; К — кінестетичний; А — аудіальний; Д — аудіально-дискретний.

Провідною сенсорною системою є та, до якої записано найбільше балів. Якщо це:

Візуальна система:Люди візуального типу запам'ятовують інформацію за допомогою зорових образів, їхню увагу складно відвернути звуками. Для того щоб почути інформацію, їм обов'язково треба побачити джерело інформації («увімкнути світло, бо нічого не почують»). Вербальну інформацію вони засвоюють за допо­могою образів, які виникають у думках. Такі люди зазвичай погано засвоюють усні вказівки. Вони полюбляють сидіти за першими партами, вияв­ляють інтерес до зовнішнього вигляду будь-чого, віддають перевагу гарному. Зовнішній світ вони сприймають цілісно, з-поміж навчальних пред­метів віддають перевагу гуманітарним предме­там: літературі, історії, образотворчому мисте­цтву. Люди, у яких провідна сенсорна система візуальна, мають схильність до професій «людина-художній образ». Наприклад: худож­ник, скульптор, модельєр, перукар, архітектор, дизайнер, артист театру та кіно, стиліст, пись­менник, філолог, літератор, флорист тощо.

Аудіальна система:Люди аудіального типу запам'ятовують інформацію за допомогою слуху, вони легко можуть дослівно повторити сказане, їм не треба бачити джерело інформації, головне для них - чути, тому школярі аудіального типу майже не дивляться на вчителя, коли той викладає нову тему. Вони люблять поговорити, послухати музику. Інформацію запам'ятовують послідовно, крок за кроком. Вони хороші слухачі, вміють і полюбляють слухати. Також люди з провідною аудіальною системою легко засвоюють лінгвістичні тонкощі, без труднощів розв'язують алгебраїчні задачі. Вони здатні вивчити кілька іноземних мов, знайти власне розв'язання математичних задач. Люди, у яких провідна сенсорна система аудіальна, мають схильність до професій типу «людина-людина» та «люди­на-знакова система» Наприклад: соціальні працівники, психологи, педагоги, математики, економісти, бухгалтери, лінгвісти, перекладачі, медичні працівники, продавці, секретарі, дис­петчери на телефоні, ведучі телевізійних та радіопередач, диктори.

Кінестетична система: Люди кінестетич­ного типу запам'ятовують інформацію за допо­могою повторювання дій, подумки їх пережива­ють. Зазвичай вони повільно обробляють думки і слова, коли вони запам'ятовують вірш або нову тему, виконують письмові завдання, завжди виконують якісь прості фізичні вправи, напри­клад, ходять по кімнаті, крутять ручку або олі­вець, накручують на палець пасмо волосся тощо. Під час спілкування намагаються зайняти позицію якомога ближчу до співрозмовника. Люди, у яких провідна сенсорна система кінес­тетична, мають схильність до професій, пов'яза­них з роботою руками. Ці професії можуть збіга­тися з деякими професіями у сфері «людина - художній образ»: скульптор, різьбяр, вишивальниця» перукар тощо; у сфері «людина - природа»: ветеринарний лікар, дресувальник тощо; у сфері «людина - техніка»: монтажник, механік тощо.

Аудіально-дискретна система: Люди аудіально-дискретного типу схильні запам'ято­вувати інформацію за допомогою логічних зв'язків. Для них важливу роль відіграє аналіз ситуацій, подій. Вони багато часу приділяють розмові з приводу певної події, ситуації, людини. Людям аудіально-дискретного типу найкраще виявляти себе у сферах, пов'язаних з обміркову­ванням, побудовою логічних ланцюжків, аналі­зом: це професії дослідницького характеру, конструювання, наукова діяльність тощо.

Але, незалежно від того, яка сенсорна система превалює в людини та як вона впливає на вибір людиною майбутньої професії, для того щоб стати фахівцем своєї справи та бути соціальне зрілою особистістю, необхідно гармонійно розвиватися, набувати нових знань, умінь і навичок.

Кiлькiсть переглядiв: 502