Питальник професійної готовності (ППГ за Л. Кабардовою)

Інструкція Уважно прочитайте кожний пункт питальника. Ви повинні дати 3 відповіді і оцінити їх у балах (від О до 2).

Заповнюючи питальний лист, ви одночасно оцінюєте свої вміння (навчальні, творчі, трудові тощо), ставлення до тих чи інших видів дія­льності і бажання займатися в майбутньому тією чи іншою роботою.

Коли оцінюєте вміння двома балами (2), то підкреслюйте тільки те, що неодноразово успішно зроблено, а нулем (0) — / те, що зроблено погано, і те, що взагалі не вмієте робити (пробували, але не виходить). Якщо взагалі у вас не було спроб робити те, що вказане у запитанні, то замість балів у відповідну клітинку бланку відповідей поставте прочерк.

При оцінці своїх вмінь і свого ставлення відзначається тільки ба­жання або небажання займатися вказаним видом діяльності.

Варіанти відповідей на тест ППГ

Колонка «вміння». Наскільки добре ви вмієте робити те, що на­звано у кожному пункті питальника?

Виконую, як правило, добре — 2 бали. Виконую посередньо — 1 бал. Роблю погано або зовсім не вмію — 0 балів.

Колонка «ставлення». Які відчуття виникали у вас під час роботи?

Позитивні (приємно, цікаво, легко) -2 бали. Нейтральні -1 бал. Негативні (неприємно, нецікаво, важко) -0 балів.

Колонка «бажання».Чи хотіли б ви, щоб з вказаною дією (вмінням) була пов'язана ваша майбутня діяльність?

Так — 2 бали. Нейтрально — 1 бал. Ні — 0 балів.

Оцініть у балах свої вміння, ставлення, бажання і занесіть у бланк відповідей. Якщо ви ніколи на виконували виду діяльності, зазначено­го в пункті тесту ППГ, то замість балів у клітинки перших двох запи­тань поставте прочерк (1 і 2) і спробуйте дати відповідь тільки в третій колонці (бажання).

Коли ви читаєте перелік справ і вмінь у тексті ППГ, то обов'язко­во звертайте увагу на слова «часто», «легко», «постійно» тощо. Якщо з перерахованих кількох дій ви вмієте робити щось одне, то саме цю дію ви і оцінюєте трьома балами.

Вмію, можу (часто, легко, систематично), подобається, хочу.

1. Аналізувати зміст наукових, навчальних, художніх текстів, виді­ляти головне, робити узагальнення, висновки.

2. Ремонтувати механічні і електротехнічні побутові прилади (замок, кран, праску, світильник, велосипед, мотоцикл).

З Протягом кількох років самостійно вирощувати які-небудь рос­лини, своєчасно виконувати всі роботи для забезпечення їх росту і розвитку (поливання, пересаджування, удобрювання і ін.).

4. Писати вірші, прозу, замітки, твори, які високо оцінюються людьми, що з ними ознайомилися.

5. При спілкуванні з людьми стримувати зовнішні прояви роздратування, поганого настрою, бути терплячим і доброзичливим навіть з не дуже приємними людьми.

6. З великих текстів робити виписки, групувати їх за певними ознаками, складати конспекти.

7. Налаштовувати і ремонтувати електронну апаратуру: приймач,магнітофон, телевізор, апаратуру для дискотек.

8. Збирати колекції рослин, вивчати їх різноманітні-види.

9. Майструвати гарні подарункові вироби з паперу, матерії, дерева, металу, рослин і інше ( панно, прикраси, сувеніри, буклети).

10. Пояснювати зміст складного учбового матеріалу, метод розв'язування складної задачі.

11. У письмових текстах з української мови, літератури легко знаходити помилки, неточності, правити.

12. За чітким зразком (рецептом, схемою, викройкою, планом) створювати кулінарні вироби, швейні моделі та інше.

13. Розумітися на особливостях розвитку і розрізняти різноманітні види рослин.

14. Створювати твори образотворчого мистецтва (живопису, графі­ки, скульптури).

15. Надавати допомогу людям, які її потребують.

16. Працювати з текстами іноземною мовою: перекладати, перепису­вати, аналізувати, правити.

17. Складати схеми різних приладів і механізмів, розуміти принцип їх дії.

18. Віддавати багато часу догляду і спостереженню за тваринами: годувати, чистити, лікувати, навчати.

19. Писати музику, пісні, які подобаються слухачам.

20. Займатися з дітьми молодшого віку, гратися, навчати.

21. Виконувати роботу, пов'язану з застосуванням математичних знань: формул, законів, теорем.

22. З типових деталей, які використовуються для виготовлення (складання, пошиття і т.п.), певних моделей або виробів створю­вати нові, придумані самостійно.

23. Спостерігати за життям тварин в природі, вивчати їх звички, ха­рактерні форми поведінки.

24. Перед глядачами грати ролі у виставах, декламувати вірші, прозу.

25. Вміти правильно розпізнавати суть малознайомої людини, тобто розуміти причини її вчинків, бачити «справжнє» обличчя, часто приховане за зовнішньою поведінкою.

26. Виконувати кількісні розрахунки, підрахунки даних (згідно формул і без них), робити на основі цього певні висновки, знаходити закономірності.

27. Виконувати завдання, в яких потрібно уявляти розташування предметів або їх елементів у просторі.

28. Розумітися на породах і видах домашніх і диких тварин, комах, птахів, риб: їх характерних зовнішніх ознаках і особливостях по­ведінки.

29. Виступати з виконанням музичних творів (п'єс, танцювальних номерів).

30. Активно впливати на людей, переконувати їх робити так, а не інакше, мирити, виховувати, захоплювати їх своїми інтересами.

31. Працювати з інформацією, поданою у вигляді умовних знаків,символів: складати і читати карти, креслення, графіки.

32. Знаходити більш раціональний (простий, короткий метод розв'язування задачі: логічної, технічної, конструкторської і т. п.).

33. Вивчати будову живої тканини і світ мікроорганізмів за допомогою мікроскопа та інших аналогічних приладів.

34. Придумувати нові і оригінальні моделі одягу, зачісок, прикрас,деталі інтер'єрів приміщень, кулінарні страви.

35. Брати на себе ініціативу в організації і проведенні різних розважальних програм.

Запам'ятовувати правила, закони, теореми, умовні позначення, формули.

37. Розумітися на хімічних процесах і закономірностях. ЗХ. При догляді за тваринами або рослинами

легко

переносити фізи­чну працю, стикання з землею, специфічний запах тварин та інше.

39. Рецензувати, оцінювати (усно або письмово) роботу художників, письменників, режисерів, драматургів і інших працівників творчих професій.

40. Керувати роботою інших людей: давати їм завдання, домагатися їх виконання.

41. Перевіряти правильність і логічність написаного тексту, розрахунків, виправляти помилки.

42. Розумітися на фізичних процесах і закономірностях.

43. Поповнювати свої знання в різних галузях біології за допомогою спеціальної наукової літератури.

44. Швидше і частіше за інших помічати у звичайному щось незвичайне, дивне.

45. Для виконання роботи спілкуватися з незнайомими або малознайомими людьми.

46. Ретельно виконувати «паперову» роботу: писати, креслити, рахувати, перевіряти і І. д.

47. Працювати на електронно-обчислювальнііі машині, розв'язувати які-небудь задачі за допомогою комп'ютера.

48. Тривалий час проводити практичні дослідження, спрямовані на вивчення тваринного або рослинного світу.

49. Наполегливо і терпляче «обробляти, переробляти» і т.п., домага­ючись досконалості в створюваному творі, виробі.

50. Робити усні повідомлення (говорити без «папірця»)

Обробка результатів.

Бали підрахуйте, і загальний результат запишіть у кожну колонку в кінці таблиці. Після виконання усіх підрахунків отримаєте співвід­ношення оцінок за трьома параметрами: вміння, ставлення, бажання і п'ятьма типами професійної діяльності:

«людина — знакові системи»; «людина — техніка»;

«людина — природа»; «людина — художній образ»;

«людина — людина».

Найбільш сприятлива сфера професійної діяльності (або декіль­кох сфер) визначається за найбільшою сумою балів. Якщо у декількох колонках суми балів не мають великої розбіжності, то перевага на­дасться тій сфері діяльності, у якій оцінки по 2 та 3 параметрах співпа­дають з оцінкою по 1 (вмінню). Наприклад, співвідношення «16-15-16» більш сприятливе, ніж «5-19-20», тому що у першому випадку у вас більше практичного досвіду, а отже, і відповідні вміння, що підтверд­жує обгрунтованість професійного вибору.

Крім цього, питальник дає змогу при аналізі відповідей визначи­ти ті професії і спеціальності у всіх сферах професійної діяльності і у кожній окремо, які найбільше приваблюють вас.

Для цього досить знайти пункти тексту ППГ, за якими ви отри­мали найвищу оцінку в балах («2-2-2», «2-2-1», «2-1-2», «1-2-2»).

При цьому потрібно звернути увагу і на співпадання даних за ти­пами діяльності, адже певна частина професій може стосуватися різних типів, наприклад, учитель математики («людина — людина» і «людина

- знакова система»), провідник пасажирського вагону («людина -людина» і «людина — техніка») тощо.

Отже, за допомогою питальника ППГ досить легко можна визна­чити обґрунтованість або необґрунтованість професійних нахилів уч­ня, що спільно з іншими методиками вивчення особистості підвищить ефективність професійної консультації.

Л.- Зн.система

Л.- Техніка

Л.- Природа

Л.- Худ.образ

Л.- Людина

вміння

ставлення

бажання

вміння

ставлення

бажання

вміння

ставлення

бажання

вміння

ставлення

бажання

вміння

ставлення

бажання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

14

15

16

17

19

15

20

21

22

24

24

25

26

27

29

29

30

31

33

34

34

35

36

38

39

39

40

41

43

44

44

45

46

47

49

49

50

СУМА Е=

СУМА Е=

СУМА Е=

СУМА Е=

СУМА Е=

Кiлькiсть переглядiв: 795